TOUR-DATES

 

2020

16.02.2020   14:30   Leidse Schouwburg - Leiden // Info & Tickets
17.02.2020   10:00  
 Leidse Schouwburg - Leiden // Info & Tickets
17.02.2020    13:30   Leidse Schouwburg - Leiden // Info & Tickets
19.02.2020   15:00   CC Amstel - Amsterdam // Info & Tickets

14.03.2020   19:00   Het Bolwerk - Vilvoorde // Info & Tickets

22.03.2020   15:00   Schouwburg Rotterdam // Info & Tickets

13.04.2020   15:00   Bijlmer Parktheater - Amsterdam // Info & Tickets

18.04.2020   15:00   De Werf - Aalst // Info & Tickets

25.04.2020   16:00   Maas Podium - Rotterdam // Info & Tickets

 

 

2020

13.01.2020   18:00   KITOKS Menų spaustuvė - Vilnius Lithuania

14.01.2020   10:00   KITOKS Menų spaustuvė - Vilnius Lithuania

 

2019
19.10.2019   16:00    Festival Circolo - Tilburg

20.10.2019   15:30    Festival Circolo - Tilburg 

23.10.2019   16:00   Lourdeskerk - Scheveningen 

23.10.2019   19:30   Lourdeskerk - Scheveningen